برگزاری آزمون سراسری کارشناسان رسمی دادگستری در اردبیل

به گفته قائمیان رییس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان در این آزمون 792 نفر در 25 رشته شرکت کرده اند که در نهایت 161 نفر به عنوان کارشناس رسمی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری خواهند شد.
وی گفت: هم اکنون کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان 480 کارشناس دارد و 120 کارشناس هم در حال گذاراندن دوران کارآموزی بوده و درآینده نزدیک به این جمع اضافه خواهند شد.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان بازوی کارشناسی در دعاوی مختلف حق اظهار نظرکارشناسی را بر عهده داشته و در روند رسیدگی به پرونده ها موثر هستند.